§ 1 Föreningens namn är
Dellenbygdens Motorveteraner

§ 2 Föreningens ändamål
Dellenbygdens Motorveteraner är en ideell förening med målsättning
att verka för bevarande och restaurerande av gamla eller ovanliga fordon.
att tillvarata och bevara det kulturhistoriska arv som förknippas med motorism genom tiderna samt
att sprida kunskaper om den kulturella, sociala, ekonomiska och tekniska betydelse motorismen haft i samhället.

§ 3 Föreningens verksamhet
Föreningen skall verka för den i § 2 angivna målsättningen genom
att utge medlemsmatrikel för att underlätta kontakter mellan medlemmarna,
att medverka till att medlemmarnas motorfordon bevaras och restaureras på ett vederhäftigt sätt,
att arkivera litteratur, bilder och dokument rörande gamla motorfordon,
att samarbeta med myndigheter, klubbar, institutioner, företag m.m. med anknytning till hobbyn,
att ordna veteranrallyn och andra sammankomster, samt
att på andra sätt stödja medlemmarna och hobbyn.

§ 4 Medlemskap
Föreningen har ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar. Ordinarie medlemskap kan vinnas av envar som inför styrelsen styrkt ett seriöst intresse för gamla motorfordon och som godtagit föreningens målsättning och verksamhet.

Styrelsen eller årsmötet kan kalla särskilt förtjänt person som hedersmedlem.

§ 5 Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställes av årsmötet. Hedersmedlem erlägger ingen avgift. Medlemsavgiften gäller för kalenderår och skall vara erlagd före mars månads utgång. Medlem som ej erlagt avgift i tid anses ha utträtt ur föreningen.

§ 6 Utträde och uteslutning
Medlem som skriftligt anmäler utträde ur föreningen befrias omedelbart från medlemskap, men erlagd avgift återbetalas ej.
Medlem kan av årsmötet uteslutas om han brutit mot dessa stadgar eller på annat sätt skadat föreningens verksamhet.

§ 7 Verksamhetsår samt årsmöte
Verksamhetsåret skall vara kalenderår. Årsmötet skall hållas under Januari. Styrelsen kallar till årsmöte samt utsänder föredragningslista minst två veckor före utsatt dag för årsmötet

  1. Föredragning av verksamhetsberättelse.
  2. Fastställelse av balans och resultaträkning.
  3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
  4. Fastställelse av årsavgift.
  5. Val av styrelseledamöter.
  6. Val av revisorer.
  7. Tillsättande av valberedning.
    Förslag och motioner till årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast en vecka före årsmötet utom förslag gällande stadgeändring, vilka behandlas enligt §10.

§ 8 Val och omröstning
Val av styrelsemedlem sker på två år efter valberedningens förslag. Förslagen styrelsemedlem skall vara vidtalad och personligen närvarande vid valet. Varje medlem äger en röst och röstningen skall vara öppen. Röstning genom ombud eller fullmakt får ej ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening årsmötets ordförande biträder.

§ 9 Styrelse och kommittéer
Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter varvid skall ingå ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre av dess ledamöter är närvarande. Styrelsen kan utse särskilda kommittéer och funktionärer när så erfordras.

§ 10 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av envar som är medlem och skall senast två månader före årsmötet tillställas styrelsen. Förslag om ändring av stadgarna skall av styrelsen utsändas till samtliga medlemmar senast två veckor före årsmötet. Vid omröstning på årsmötet fordras minst 2/3 majoritet för att förslaget skall medföra ändring av stadgarna.

§ 11 Upplösning av föreningen
Endast styrelsen kan till årsmötet föreslå att föreningen upplöses. Beslut om upplösning kan fattas endast vid det därpå följande årsmötet eller av styrelsen påkallad extra föreningsstämma. För att beslut om upplösning av föreningen skall vara giltigt erfordras minst 3/4 majoritet vid omröstningen. Vid upplösning av föreningen skall behållna medel disponeras i enlighet med årsmötets beslut.

Dessa stadgar antogs vid årsmötet den 7 Februari 1984